Inovace v lesnictví pro zvýšení biologické rozmanitosti a biologické bezpečnosti

Inovace v lesnictví pro zvýšení biologické rozmanitosti a biologické bezpečnosti

19. listopadu 2019

Mendelova univerzita v Brně

Lesy pokrývají přibližně 30% území střední Evropy. Pokud lesy naplňují správně všechny své funkce včetně funkce produkční jsou hnací silou v rozvoji venkovských oblastí a přinášejí prospěch celé společnosti. Tyto lesy a celý lesnický sektor mohou také významně přispět jak k dosažení trvale udržitelných řešení, tak i k řešení aktuálních i budoucích společenských výzev. Mezi tyto výzvy budoucnosti řadíme například podporu oběhového biohospodářství, ochranu biologické rozmanitosti a posílení přírodních zdrojů. Udržitelné obhospodařování lesů je tak velmi úzce spojeno s odpovědnou péčí o krajinu a společným řešením výše uvedených celospolečenských výzev.

Česko-rakouské lesnické fórum je zaměřené na rozšíření současných diskuzí v oblasti budoucích inovací lesnictví, biologické rozmanitosti a biologické bezpečnosti. Poskytuje prostor pro otevření nových diskusních témat, analyzování příležitostí a výzev pro lesního hospodářství při současném naplňování cílů udržitelného rozvoje. S praktickými zkušenosti lesníků je možná úspěšná implementace nových řešení do budoucí praxe. Fórum také představí úspěšné příklady a osvědčené postupy v lesním hospodářství v České republice a v Rakousku.

Konference se koná pod záštitou prof. Ing. Danuše Nerudové, Ph.D., rektorky Mendelovy univerzity v Brně a pod odbornou garancí prof. Dr. Ing. Libora Jankovského, děkana Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně.

Konferenci organizují společně Mendelova univerzita v Brně a Nadace knížete z Lichtenštejna.